Greg Lake plays his guitar during the 1972 European tour, courtesy of Fritz, Austria.
BACK NEXT